Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Autor: Redakce EUNI
01. 09. 2015

EUNI spolupracuje při akreditacích e-learningových projektů s Českou asociací sester (ČAS) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Akreditujeme kurzy pro nelékařské zdravotnické profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent a zdravotně sociální pracovník.

Kreditní systém

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, který byl novelizován dnem 1. 7. 2008, stanovuje povinnost celoživotního vzdělávání pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou

a) pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

b) pro přihlášení se k atestační zkoušce

Kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání počtem kreditů, stanoví prováděcí právní předpis vyhláška č. 423/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: – vyhlášky č. 321/2008 Sb. – nabyla účinnosti dnem 29. 8. 2008 – vyhlášky č. 4/2010 Sb. – nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2010

Změny v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání

Co je Registr?

Každý zdravotnický pracovník, který získá Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru, je zapsán do registru těchto pracovníků. V registru jsou údaje identifikační, údaje o vzdělání, včetně celoživotního, a údaje o zaměstnavateli, resp. místu výkonu povolání.

Protože každý "způsobilý" pracovník je zapsán do registru, může se označovat jako "Registrovaný / Registrovaná". Je vhodné, aby držitelé osvědčení užívali označení registrovaný/á a veřejnost seznamovali s jeho významem. Jen tak mohou vyzvednout význam registrace pro naše pacienty, klienty a podtrhnout snahu o poskytování co nejlepší péče.

Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně plní úkoly správce a zpracovatele.

Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnických povolání je ochrana veřejnosti, která vychází z principu celoživotního vzdělávání.

Zdroj: www.nconzo.cz

Národní legislativa se vztahem k nelékařským zdravotnickým profesím

Náhled certifikátu EUNI pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň