Celoživotní vzdělávání lékařů

Autor: 
01. 09. 2022

Lékařská profese je bezesporu profesí s nejnáročnější vysokoškolskou přípravou a zejména s povinným celoživotním vzděláváním (CV). Systém CV lékařů se řídí Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, která přiděluje vzdělávacím akcím kredity. Získání Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů podle tohoto stavovského předpisu je podmínkou vydání licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení. Celoživotní vzdělávání, které se řídí tímto předpisem též splňuje podmínky celoživotního vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. Každý lékař – člen České lékařské komory má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Celé znění Stavovského předpisu č. 16 najdete tady.

Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání náleží lékaři, pokud za období posledních 5 let získal minimálně 150 kreditů. Žádost o vydání musí být podána u okresního sdružení, kde je lékař evidován.

Uznávání dokladů o celoživotním vzdělávání lékařů vydaných ve státech Evropské Unie

Každý lékař, který vykonává řádně své povolání v rámci zemí Evropské unie, kde se i vzdělává v rámci oficiálního systému celoživotního vzdělávání lékařů, má nárok na to, aby po návratu do jeho domovské země byla řádně získaná osvědčení z tohoto vzdělávání uznaná. To ovšem za předpokladu, že z hlediska formy i obsahu vzdělávání odpovídají odbornosti žádajícího lékaře. Zjednodušeně lze říci, že certifikáty a diplomy celoživotního vzdělávání vydané v zemích EU jsou rovnocenné. To vychází z principu volného pohybu osob v rámci EU a jejich svobodného usazování na území členských státu EU. Certifikáty vydané lékařskými komorami členských států Evropské unie mohou tedy být podkladem pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání vydávaného Českou lékařskou komorou, a to za podmínky, že z hlediska rozsahu vzdělávání budou odpovídat Stavovskému předpisu č. 16.

Zdroj: https://www.lkcr.cz/

Dne 1. 12. 2012 byla podepsána tzv. trojdohoda o vzájemném uznávání vzdělávání v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání lékařů mezi Českou a Slovenskou lékařskou komorou a polskou Hlavní lékařskou komorou. Na základě této dohody budou lékařům registrovaným u Slovenské lekárske komory uznány max. 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů za úspěšné absolvování závěrečného testu (ne Slovensku označováno jako AD test).

Náhled certifikátu EUNI pro lékaře:

Náhled certifikátu EUNI pro lékaře

 

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám