Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Autor: 
01. 09. 2022

EUNI připravuje e-learningové kurzy také pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Spolupracujeme s garanty vzdělávacích akcí, kterými jsou Česká asociace sester (ČAS), Unie fyzioterapeutů - UNIFY, Česká komora farmaceutických asistentů (ČKFA), Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR).

Zásadní změna kontroly celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků přišla v září 2017 novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Byl zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává v zákoně zachována v souladu se směrnicí EU 2005/36/ES. Čl. 22 písm. b) praví, že členský stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání. Vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatele.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se budou zastavovat.
Aktuální informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.
Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.
 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
b) je zdravotně způsobilý,
c) je bezúhonný.

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
§5 Všeobecná sestra
§5a Dětská sestra
§6 Porodní asistentka
§7 Ergoterapeut
§8 Radiologický asistent
§9 Zdravotní laborant
§10 Zdravotně-sociální pracovník
§11 Optometrista
§12 Ortoptista
absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání
§13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§14 Ortotik-protetik
§15 Nutriční terapeut
§16 Zubní technik
§17 Dentální hygienistka
§18 Zdravotnický záchranář
§19 Farmaceutický asistent
§20 Biomedicínský technik
§21 Radiologický technik
§21a Adiktolog
§21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent)
§21c Behaviorální analytik
§21d Terapeut tradiční čínské medicíny ZRUŠENO
§21e Specialista tradiční čínské medicíny ZRUŠENO
§24 Fyzioterapeut
 • absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání 1 roku výkonu povolání
 • absolvent SZŠ po prokázání 10ti let výkonu povolání

 

2. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti
§22 Klinický psycholog
§23 Klinický logoped
§23a Zrakový terapeut
§24 Odborný fyzioterapeut
§25 Radiologický fyzik
§26 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§27 Biomedicínský inženýr
§28 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

 

3. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem
§22 Psycholog ve zdravotnictví
§23 Logoped ve zdravotnictví
§29 Asistent behaviorálního analytika
§29a Behaviorální technik
§30 Laboratorní asistent
§31 Ortoticko-protetický technik
§32 Nutriční asistent
§33 Asistent zubního technika
§35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§36 Ošetřovatel
§37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
§39 Zubní instrumentářka
§40 Řidič zdravotnické dopravní služby
§41 Autoptický laborant
§42 Sanitář

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

Dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky platí, že údaje o nich vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále.

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • změna názvu povolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
 • změna názvu povolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
 • zrušení podmínky 3 let výkonu povolání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
 • úprava podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
 • zrušení podmínky specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání – biotechnický asistent, dezinfektor a laboratorní pracovník;
 • nově stanovená zdravotnická povolání:
  • § 5a - dětská sestra
  • § 21c - behaviorální analytik
  • § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny ZRUŠENO
  • § 21e - specialista tradiční čínské medicíny ZRUŠENO
  • §29 - asistent behaviorálního analytika
  • §29a - behaviorální technik

Zdroje:
www.mzcr.cz
https://www.osetrovatelstvi.info/jak-to-bude...

Náhledy certifikátů EUNI pro nelékařské zdravotnické pracovníky:

Náhled certifikátů EUNI pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 

Náhled certifikátů EUNI pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám