Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Autor: Redakce EUNI
17. 10. 2018

EUNI připravuje e-learningové vzdělávací kurzy také pro nelékařské zdravotnické pracovníky, přičemž spolupracujeme při udělování souhlasného stanoviska s garantem vzdělávacích akcí Českou asociací sester (ČAS). Souhlasné stanovisko je vydáváno pro kurzy určené nelékařským zdravotnickým profesím - všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent a zdravotně sociální pracovník. 

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1. 9. 2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se budou zastavovat.
Aktuální informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.
Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.
Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Výkon povolání bez odborného dohledu
Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.
Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.
 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
b) je zdravotně způsobilý,
c) je bezúhonný.

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

 1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti 
Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
§5 Všeobecná sestra
§5a Dětská sestra
§6 Porodní asistentka
§7 Ergoterapeut
§8 Radiologický asistent
§9 Zdravotní laborant
§10 Zdravotně-sociální pracovník
§11 Optometrista
§12 Ortoptista
absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání
§13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§14 Ortotik-protetik
§15 Nutriční terapeut
§16 Zubní technik
§17 Dentální hygienistka
§18 Zdravotnický záchranář
§19 Farmaceutický asistent
§20 Biomedicínský technik
§21 Radiologický technik
§21a Adiktolog
§21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent)
§21c Behaviorální analytik
§21d Terapeut tradiční čínské medicíny
§21e Specialista tradiční čínské medicíny
§24 Fyzioterapeut
 • absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání 1 roku výkonu povolání
 • absolvent SZŠ po prokázání 10ti let výkonu povolání
 1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti
Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti
§22 Klinický psycholog
§23 Klinický logoped
§23a Zrakový terapeut
§24 Odborný fyzioterapeut
§25 Radiologický fyzik
§26 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§27 Biomedicínský inženýr
§28 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 1. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem.
Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem
§22 Psycholog ve zdravotnictví
§23 Logoped ve zdravotnictví
§29 Asistent behaviorálního analytika
§29a Behaviorální technik
§30 Laboratorní asistent
§31 Ortoticko-protetický technik
§32 Nutriční asistent
§33 Asistent zubního technika
§35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§36 Ošetřovatel
§37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
§39 Zubní instrumentářka
§40 Řidič zdravotnické dopravní služby
§41 Autoptický laborant
§42 Sanitář

Zkoušky k vydání osvědčení
Zkoušky, od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. k 1. 9. 2017, se nebudou konat. Žadatelé o zkoušku, kteří již podali žádost, a kteří již nebudou zkoušku vykonávat, budou o této skutečnosti vyrozuměni.

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků
Dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky platí, že údaje o nich vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm  vedeny  i nadále.
Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. 
Bližší informace lze získat na stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – www.nconzo.cz.

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • změna názvu povolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
 • změna názvu povolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
 • zrušení podmínky 3 let výkonu povolání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
 • úprava podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
 • zrušení podmínky specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání – biotechnický asistent, dezinfektor a laboratorní pracovník;
 • nově stanovená zdravotnická povolání:
  • § 5a - dětská sestra
  • § 21c - behaviorální analytik
  • § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny
  • § 21e - specialista tradiční čínské medicíny
  • §29 – asistent behaviorálního analytika
  • §29a – behaviorální technik

Zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-pracovniku_929_3.html

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám