Letní novinky z nakladatelství Maxdorf, které byste neměli minout

Autor: EUNI.cz
10. 07. 2024

Nenechte si ujít letní přehled novinek a zajímavých odborných publikací z nakladatelského domu Maxdorf, které rozhodně stojí za pozornost. Pět titulů se zaměřuje na různé obory medicíny. Od problematiky vnitřního lékařství, cévních přístupů pro hemodialýzu, kraniofaryngeomy až po neurologická témata, jako je roztroušená skleróza nebo základy obecné neurologie. Přehled titulů všech nově vydaných knih se stručnou anotací a náhledy obálek najdete v tomto článku.

1.

Vnitřní lékařství I. díl
Petr Widimský, Ivan Rychlík a kol.

Vnitřní lékařství I. díl

Maxdorf 2023, 608 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-780-8
Cena: 1995 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Anotace
První díl učebnice vnitřního lékařství patří v každé generaci ke klíčovým publikacím vzdělání mladých lékařů velkého počtu oborů. Vzhledem k velkému rozsahu oboru je problémem učebnic z posledních let buď neúměrný rozsah knihy nebo přílišná simplifikace, která komplikuje složení specializačních zkoušek v interním kmeni a neumožňuje následující využití pro vlastní ambulantní či klinickou praxi.
Nová učebnice je koncipována jako kniha velmi praktická a zejména přátelská k čtenáři, text je informačně bohatý, ale stručný. Teoretické informace (patofyziologie) jsou omezeny na minimum, důraz je kladen na diagnostiku a léčbu, včetně problematiky akutních situací.
Kniha je bohatě ilustrována, autoři se řídí principem, že jedna dobrá ilustrace má hodnotu desítek stran textu.

2.

Cévní přístupy pro hemodialýzu, 2. přepracované vydání
Eva Chytilová a kol.

Cévní přístupy pro hemodialýzu, 2. přepracované vydání

Maxdorf 2023, 368 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-776-1
Cena: 795 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Anotace
Kniha přináší přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení.
Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitoly shrnují problematiku z pohledu nefrologa a kardiologa. Samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katétry pro dialýzu. Nově je zařazena kapitola věnující se nestandardním cévním přístupům. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení. V dalších dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu. Poslední kapitola je věnována farmakologické prevenci uzávěru cévního přístupu.
Kniha je určena nefrologům, kardiologům, chirurgům, radiologům a intenzivistům, užitečná bude také pro odborníky v geriatrii a gerontologii a rovněž pro všeobecné internisty.

3.

Kraniofaryngeomy
Mikuláš Kosák, David Netuka, Jana Ježková a kol.

Kraniofaryngeomy

Maxdorf 2024, 192 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-783-9
Cena: 795 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná

Anotace
Kraniofaryngeom je benigní nádor, který je často spojen s agresivním chováním vedoucím k postižení řady důležitých/kritických struktur (hypofýza, zraková dráha, hypothalamus). Poruchy způsobené samotným nádorem či jeho léčbou se projevují závažnými komplikacemi (endokrinologické, metabolické, neurologické, oftalmologické, psychologické). Kniha si klade za cíl představit čtenáři problematiku multidisciplinární péče o pacienty s kraniofaryngeomem. Součástí publikace jsou aktuální poznatky z patologické anatomie, molekulární biologie a radiologie, přehled neurochirurgických postupů a dalších léčebných modalit (radioterapie, farmakoterapie). Klinické kapitoly přinášejí pohled odborníků z daných oborů pečujících o pacienty s kraniofaryngeomem v dětském věku a v dospělosti.
Kniha je určena především endokrinologům, neurologům a neurochirurgům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě kraniofaryngeomů.

4.

Roztroušená skleróza pro praxi, 3. aktualizované a doplněné vydání
Martin Vališ, Zbyšek Pavelek, Simona Halúsková a kol.

Roztroušená skleróza pro praxi, 3. aktualizované a doplněné vydání

Maxdorf 2024, 240 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-787-7
Cena: 495 Kč
Formát: 125 × 190 mm, brožovaná

Anotace
Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. První i druhé vydání bylo nadšeně přijato lékařskou veřejností, protože kniha je zaměřená na skutečné potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale věnuje se i dalším aspektům, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita, menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Také třetí vydání odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.
Prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., je přední český expert v oblasti roztroušené sklerózy s velkým vlivem na management této nemoci v neurologické veřejnosti.

5.

Essential General Neurology, second edition
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler, Martin Vítovec

Essential General Neurology, second edition

Maxdorf 2023, 248 str.
ISBN: 978-80-7345-793-8
Cena: 495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná

Anotace
Druhé aktualizované a doplněné vydání učebnice Základy obecné neurologie v anglickém jazyce. Publikace byla určena zejména pro zahraniční studenty českých a slovenských lékařských fakult, získala však velkou oblibu mezi mladými českými neurology připravujícími se na zahraniční stáže, a výsledně také k přípravě na atestace.
První kapitoly představují stručné repetitorium neurofyziologie, v dalších částech knihy jsou vysvětleny všechny významné neurologické symptomy a syndromy a rovněž celý systém neurologického vyšetření. Velkou předností knihy je kompaktní skvěle strukturovaný text, bohatě doplněný názornými ilustracemi. Orientaci v knize usnadňuje podrobný rejstřík.

 

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám