IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

Autor: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59680 (4 kredity) Datum publikace: 27. 10. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 05. 02. 2020

IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

Včasná diagnostika idiopatické plicní fibrózy je pro úspěšnou léčbu naprostý základ. Radiologická forma IPF je běžná intersticiální pneumonie. Na rentgenovém snímku se projevuje zhruběním kresby až retikulonodulacemi, predilekcí změn dorzobazálně bilaterálně a zmenšením objemu plic. Avšak ani normální RTG plic nevylučuje přítomnost intersticiálních plicních a těžkých fibrotických změn. Základem diagnostiky běžné intersticiální pneumonie je výpočetní tomografie s vysokým rozlišením (HRCT). Stěžejní je pak identifikace fibrotizujícího od nefibritozujícího plicního procesu. Je potřeba si uvědomit, že pouze 50 % pacientů s idiopatickou plicní fibrózou má nespecifický HRCT obraz. Důležitým tématem je také plicní rehabilitace. Jedná se mezioborovou komplexní léčbu pacientů s chronickým respiračním onemocněním. Cílem je snížit výskyt symptomů a optimalizovat stav pacienta. Jde tedy o eliminaci systémových projevů onemocnění. Doporučený postup plicní rehabilitace je dostupný na www.pneumologie.cz. Důležitá je vstupní edukace pacienta. Neméně významnou roli hraje fyzioterapeut, jehož náplní je vedení pohybové léčby, aplikace technik respirační fyzioterapie a dále monitorování úrovně pohybové aktivity. Jak se projevuje časná a pozdní fáze běžné intersticiální pneumonie? Jak zní doporučený postup pro diagnostiku, léčbu a sledování idiopatické plicní fibrózy? Proč je plicní rehabilitace u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou důležitá a co je zásadního vyšetřujeme před zahájením plicní rehabilitace? Odpovědi na tyto otázky přináší e-learningový EUNI videokurz IPF – Idiopatická plicní fibróza – 2. část, jehož autorkami jsou MUDr. Eva Kočová a doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

 1. Neumannová, K., Zatloukal, J., Koblížek, V. (2014). Doporučený postup plicní rehabilitace.
  Dostupné online: http://www.pneumologie.cz/guidelines/.

doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Po ukončení studia se od roku 2002 věnuji problematice poruch dýchání jakékoli etiologie a možnostem nefarmakologického ovlivnění poruch dýchání pomocí plicní rehabilitace (1997–2000 bakalářské studium oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie na LF UP Olomouc, 2000–2002 magisterské studium oboru fyzioterapie na FTK UP Olomouc, v roce 2011 doktorský studijní program na FTK UP Olomouc ukončený obhájením disertační práce na téma „Vliv dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí“).
Od roku 2002 pracuji jako asistentka, od roku 2009 až dosud jako odborná asistentka na Katedře fyzioterapie FTK UP v Olomouci, kde se podílím na výuce studentů fyzioterapie v českém i anglickém jazyce. Od roku 2002 pracuji jako fyzioterapeutka v Centru léčby bolestivých stavů a pohybových poruch v Olomouci, kde se specializuji na fyzioterapii poruch dýchání. Od roku 2008 jsem školitelkou a garantkou postgraduálních odborných kurzů plicní rehabilitace v České republice, pravidelně přednáším na kongresech, konferencích a odborných seminářích a workshopech v České republice i v zahraničí.

Členství v odborných společnostech:

 • European Respiratory Society/Evropská respirační společnost (zástupkyně za Českou republiku v projektu HERMES: „Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists“)
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP – členka výboru Sekce nemocí s bronchiální obstrukcí

Absolvované certifikované odborné kurzy a odborné semináře v České republice:

 • Respirační fyzioterapie, Dýchání v kontextu centrované postury, Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Metoda Roswithy Brunkow, Senzomotorická stimulace, Základní kurz SET, Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally, Ergonomie v práci fyzioterapeuta, Bazální programy a podprogramy, Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Stabilizace páteře, Kinesiotaping K-Active.

Absolvované certifikované odborné kurzy a odborné semináře v zahraničí:

 • Airway clearance techniques, ERS Course – Practical issues in pulmonary rehabilitation, Assessing respiratory muscle strength: an interactive course, Improving skills in cardiopulmonary exercise testing, Progress on treatment of chronic obstructive pulmonary disease, Cough: from basic mechanism to clinical approaches, Respiratory problems in neuromuscular disease, Dyspnoea: multidimensional and multidisciplinary, Respiratory evaluation and management of neuromuscular diseases in children, Advanced respiratory and cardiovascular testing.

Autorka a spoluautorka knih, článků a doporučených postupů:
Např.

 • NEUMANNOVÁ, K., JANURA, M., KOVÁČIKOVÁ, Z., SVOBODA, Z., JAKUBEC, L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V., KOPECKÝ, M. Plicní rehabilitace (pp. 458–465). In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M., a kolektiv. Pneumologie. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014.
 • NEUMANNOVÁ, K., KOLEK, V., ZATLOUKAL, J., KLIMEŠOVÁ, I. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc – možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá Fronta, 2012.
 • NEUMANNOVÁ, K. Možnosti využití technik plicní rehabilitace pro léčbu snížené síly dýchacích svalů. Čas. Lék. čes. 2015; 154: 72–78.
 • NEUMANNOVÁ, K., SVOBODA, Z., KOVÁČIKOVÁ, Z., ZATLOUKAL, J., PROCHÁZKOVÁ M., JANURA M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí, Rehabil. fyz. lék. 2014; 21(4): 194–198.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., JAKUBEC, P., TRLIČÍK, L., NÁPRAVNÍK, J. Kombinace neinvazivní ventilační podpory a rehabilitační léčby u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phtiseologica 2013: 73; 23–28.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J. Ovlivnění poruch dýchání pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehabil. fyz. lék. 2011; 18(4): 188–192.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V. Doporučený postup plicní rehabilitace. 2014, available from: http://www.pneumologie.cz/guidelines/


MUDr. Eva Kočová, Ph.D.

Jsem absolventkou Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Obor všeobecné lékařství jsem dokončila v roce 2004. Po skončení studií jsem nastoupila na Radiologické oddělení Nemocnice Chrudim. V roce 2011 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody. Následující rok jsem nastoupila na Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde pracuji dosud. Specializuji se na plicní radiologii. Jsem absolventkou IDKD Course of Thoracic Imaging (2012, 2015) a certifikovaného kurzu Advance Trauma Life Support (2012). Jsem vdaná, mám dva syny.


Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Onemocnění respiračního systému Biologická léčba astmatu
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň