• 4 kredity
 • 10 otázek
 • 0 kazuistik
 • 0 cena
Autor: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. a spol. Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Datum publikace: 27. 10. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 10. 09. 2019

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Po ukončení studia se od roku 2002 věnuji problematice poruch dýchání jakékoli etiologie a možnostem nefarmakologického ovlivnění poruch dýchání pomocí plicní rehabilitace (1997–2000 bakalářské studium oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie na LF UP Olomouc, 2000–2002 magisterské studium oboru fyzioterapie na FTK UP Olomouc, v roce 2011 doktorský studijní program na FTK UP Olomouc ukončený obhájením disertační práce na téma „Vliv dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí“).
Od roku 2002 pracuji jako asistentka, od roku 2009 až dosud jako odborná asistentka na Katedře fyzioterapie FTK UP v Olomouci, kde se podílím na výuce studentů fyzioterapie v českém i anglickém jazyce. Od roku 2002 pracuji jako fyzioterapeutka v Centru léčby bolestivých stavů a pohybových poruch v Olomouci, kde se specializuji na fyzioterapii poruch dýchání. Od roku 2008 jsem školitelkou a garantkou postgraduálních odborných kurzů plicní rehabilitace v České republice, pravidelně přednáším na kongresech, konferencích a odborných seminářích a workshopech v České republice i v zahraničí.

Členství v odborných společnostech:

 • European Respiratory Society/Evropská respirační společnost (zástupkyně za Českou republiku v projektu HERMES: „Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists“)
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP – členka výboru Sekce nemocí s bronchiální obstrukcí

Absolvované certifikované odborné kurzy a odborné semináře v České republice:

 • Respirační fyzioterapie, Dýchání v kontextu centrované postury, Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Metoda Roswithy Brunkow, Senzomotorická stimulace, Základní kurz SET, Cvičení na míčích, labilních plochách a s overbally, Ergonomie v práci fyzioterapeuta, Bazální programy a podprogramy, Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Stabilizace páteře, Kinesiotaping K-Active.

Absolvované certifikované odborné kurzy a odborné semináře v zahraničí:

 • Airway clearance techniques, ERS Course – Practical issues in pulmonary rehabilitation, Assessing respiratory muscle strength: an interactive course, Improving skills in cardiopulmonary exercise testing, Progress on treatment of chronic obstructive pulmonary disease, Cough: from basic mechanism to clinical approaches, Respiratory problems in neuromuscular disease, Dyspnoea: multidimensional and multidisciplinary, Respiratory evaluation and management of neuromuscular diseases in children, Advanced respiratory and cardiovascular testing.

Autorka a spoluautorka knih, článků a doporučených postupů:
Např.

 • NEUMANNOVÁ, K., JANURA, M., KOVÁČIKOVÁ, Z., SVOBODA, Z., JAKUBEC, L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V., KOPECKÝ, M. Plicní rehabilitace (pp. 458–465). In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M., a kolektiv. Pneumologie. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014.
 • NEUMANNOVÁ, K., KOLEK, V., ZATLOUKAL, J., KLIMEŠOVÁ, I. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc – možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá Fronta, 2012.
 • NEUMANNOVÁ, K. Možnosti využití technik plicní rehabilitace pro léčbu snížené síly dýchacích svalů. Čas. Lék. čes. 2015; 154: 72–78.
 • NEUMANNOVÁ, K., SVOBODA, Z., KOVÁČIKOVÁ, Z., ZATLOUKAL, J., PROCHÁZKOVÁ M., JANURA M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí, Rehabil. fyz. lék. 2014; 21(4): 194–198.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., JAKUBEC, P., TRLIČÍK, L., NÁPRAVNÍK, J. Kombinace neinvazivní ventilační podpory a rehabilitační léčby u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phtiseologica 2013: 73; 23–28.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J. Ovlivnění poruch dýchání pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehabil. fyz. lék. 2011; 18(4): 188–192.
 • NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V. Doporučený postup plicní rehabilitace. 2014, available from: http://www.pneumologie.cz/guidelines/


MUDr. Eva Kočová

Jsem absolventkou Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Obor všeobecné lékařství jsem dokončila v roce 2004. Po skončení studií jsem nastoupila na Radiologické oddělení Nemocnice Chrudim. V roce 2011 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody. Následující rok jsem nastoupila na Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde pracuji dosud. Specializuji se na plicní radiologii. Jsem absolventkou IDKD Course of Thoracic Imaging (2012, 2015) a certifikovaného kurzu Advance Trauma Life Support (2012). Jsem vdaná, mám dva syny.


Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Onemocnění endokrinního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Onemocnění respiračního systému Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Onemocnění respiračního systému Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň