Hyperaktivní močový měchýř, jeho medikamentózní léčba, chyby a omyly v léčbě

Autor: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Garant: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. Datum publikace: 27. 10. 2017

Autor kurzu: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Promoval na fakultě Všeobecného lékařství UK v Praze (v roce 1977). Atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 1981 a testaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví v roce 1985. Kandidátskou disertační práci obhájil na téma Medikamentózní léčba urgentní inkontinence moči a v roce 1989 mu byla udělena vědecká hodnost CSc., poté obhájil doktorskou disertační práci na téma Ultrazvukové vyšetření dolního močového ústrojí u žen a v roce 2001 mu byl udělen titul DrSc. V roce 1995 se habilitoval prací Moderní diagnostika a konzervativní léčba inkontinence moči u žen a po proběhlém jmenovacím řízení v roce 2003 byl jmenován profesorem. Po promoci nejprve působil jako mladší sekundární lékař na Gynekologicko-porodnické klinice FN Královské Vinohrady (1977–1978) a poté na I. gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, nejprve jako mladší sekundární lékař (1978–1985), dále pak jako starší sekundární lékař (1985–1991), ordinář pro urogynekologii (1991–1992), odborný asistent (1992–1995), docent (1995–2003) a posléze do roku 2003 jako profesor a od roku 2004 až dosud jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Profesor Martan je autorem nebo spoluautorem téměř 900 přednášek, posterů, abstrakt či publikací doma i v zahraničí. Byl a je řešitelem či spoluřešitelem jedenácti grantových projektů. Získal za svou práci řadu ocenění, např. Pawlíkovu cenu za nejlepší práci v oboru gynekologie a porodnictví (2002), cenu Ministerstva zdravotnictví České republiky za úspěšně ukončený a oponovaný grant (2002), Sonkovu cenu za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tematikou (2002), Cenu Urogynekologické společnosti ČGPS ČLS JEP za publikaci (2005, 2007, 2015), pamětní medaili J. E. Purkyně udělenou při příležitosti 150. výročí založení Spolku českých lékařů v Praze (2012), Cenu ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj (2012), ocenění za významnou monografii Univerzity Karlovy Nové operační postupy v urogynekologii (2013), Cenu ČGPS ČLS JEP za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014-2015 (2016). Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci za rok 2015 MARTAN, Alois, et al. New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: treatment of stress urinary incontinence, pelvic floor defects, and overactive bladder in women (2016).

Je členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, místopředsedou výboru Urogynekologické společnosti České republiky a Sekce urogynekologie, členem Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS, International Continence Society) a Mezinárodní urogynekologické společnosti (IUGA, International Urogynaecological Association); člen redakční rady časopisu Česká gynekologie, člen Akademického senátu 1. LF UK a člen kolegia děkana 1. LF UK, předseda Specializační oborové rady v oboru gynekologie a porodnictví, od roku 2010 garant specializačního vzdělávání na1. LF UK v Praze pro obor gynekologie a porodnictví.

Mohlo by vás zajímat:

Urologická onemocnění Inkontinence moči
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř
Urologická onemocnění Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Urologická onemocnění Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty
Urologická onemocnění Smíšený typ inkontinence
(MUI - mixed urinary incontinence)
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň