Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

  • 2 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. Garant: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. Datum publikace: 09. 07. 2019

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) hrají v antitrombotické terapii u onkologických pacientů významnou roli. Tromboembolická nemoc (TEN) – je totiž u nemocných s maligními nádory poměrně častou komorbiditou. Riziko vzniku závisí zejména na typu karcinomu, jeho pokročilosti, způsobech protinádorové léčby a původním trombofilním stavu pacienta. Je známo, že žilní trombóza u pacientů se zhoubnými nádory může komplikovat stav, hospitalizaci, operaci i léčbu. Tromboembolická nemoc je vážnou, život ohrožující komplikací, která je u pacientů se zhoubným nádorem druhou nejčastější příčinou úmrtí. Proběhla řada studií s nízkomolekulárními hepariny. Výsledkem multicentrické studie PROTECHT, prezentované na ASH 2008 byla významná redukce vzniku arteriální i venózní trombózy.1 Ačkoli, je vznik TEN možnou příčinou úmrtí, není rutinní tromboprofylaxe u všech onkologických pacientů indikována, a to z důvodu zvýšeného rizika krvácení. U pacientů s rizikem vzniku nebo s již vzniklou TEN podáváme v různých etapách léčby profylaktické dávky některého z nízkomolekulárních heparinů - enoxaparinu nebo dalteparinu. Přesná pravidla pro podávání nízkomolekulárních heparinů u pacientů s karcinomem, současná doporučení v léčbě i zásadní výsledky studií přináší kurz „Nízkomolekulární hepariny a nádorová onemocnění“, jehož autorkou je doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. 2009 Oct;10(10):943–9. [PubMed] [Google Scholar] This study represents the largest cancer outpatient thromboprophylaxis trial to date and did demonstrate that LMWH effectively reduced VTE.

Autor kurzu: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., narozena r. 1958 v Českých Budějovicích. Promovala s vyznamenáním na FVL UK v roce 1983, od té době nepřetržitě pracuje na II. interní klinice 1. LF UK v Praze, nyní jako vedoucí klinického oddělení a angiologické ambulance. V roce 1986 složila atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně, v roce 1992 pak 2. stupně, atestaci z angiologie v roce 2005. Stážovala krátkodobě v Norsku a v Německu. Věnovala se zpočátku neinvazivním vyšetřovacím kardiologickým metodám, následně pak neinvazivním metodám v angiologii.

Těžištěm jejího odborného zájmu je prevence kardiovaskulárních onemocnění, projekty časné detekce ischemické choroby dolních končetin, metabolické aspekty aterosklerózy, detekce a léčba vaskulitid velkých tepen, farmakoterapie tepenných onemocnění a trombózy. V rámci kandidátské práce vědecky zpracovala téma Endoteliální dysfunkce (2002) a následně habilitovala s prací Fabryho choroba u žen (2006). Je autorkou a spoluautorkou více než 150 článků, přednáší na mnoha fórech doma i v cizině. Je hlavní autorkou dvou vydání publikace pro postgraduální vzdělávání „Angiologie pro praxi“ a „Farmakoterapie trombembolických stavů“, spoluautorkou slovenské učebnice „Choroby ciev“, spoluautorkou mezinárodní učebnice Vascular Medicine, podílela se na mnoha učebních textech pro studenty medicíny.

V rámci Katedry angiologie na 1. LF UK ve spolupráci s IPVZ se věnuje postgraduální výchově v tomto oboru, léta byla zodpovědná také za pregraduální výuku mediků na II. interní klinice. Od roku 2015 je členkou presidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně a od roku 2017 je předsedkyní České angiologické společnosti JEP.

Manželem je prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Syn Jan je právník a dcera Denisa je ekonomkou pracující v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Urologická onemocnění Časný záchyt karcinomu prostaty
Nádorová onemocnění Mifamurtid v léčbě osteosarkomu
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň